archiwum

© 2008 Oddzia˜ Katowice-1
wykonanie: sebART.info
Informacja
ZG PHZGP planuje ujednolici˜ zestaw barw go˜˜bi. W zwi˜zku z tym uprasza si˜ o stosowanie barw, kt˜re b˜d˜ wkr˜tce obowi˜zywa˜, przy oddawanych spisach go˜˜bi. Do pobrania ZESTAW BARW.
Dodano: 14-03-2011
Informacja
UWAGA! Z powodu likwidacji hodowli sprzedam zegar Bricon z dwoma antenami, dodatkowo 100 obr˜czek TIPES, jak r˜wnie˜ go˜˜bie. Telefon kontaktowy: 660-482-450.
Dodano: 07-03-2011
Zawiadomienie
W niedziel˜, 6.02.2011, o godzinie 15:00 w remizie stra˜y po˜arnej Katowice-Podlesie, ul. Uniczowska, odb˜dzie si˜ walne zebranie sprawozdzawczo-wyborcze Oddzia˜u PZHGP Katowice-1. Obecno˜˜ delegat˜w obowi˜zkowa.
Za Zarz˜d Oddzia˜u,
Prezes Oddzia˜u Stanis˜aw Piszczek
Dodano: 12-01-2011
Zako˜czenie sezonu 2010
W dniu wczorajszym tj. 10 listopada 2010 odby˜o si˜ Zako˜czenie Sezonu Lotowego 2010. Najlepszym hodowcom zosta˜y wr˜czone nagrody. Zapraszamy do zapoznania si˜ ze zdj˜ciami z tej imprezy w poni˜szym odno˜niku.
Zako˜czenie sezonu 2010 - galeria
Dodano: 11-11-2010
Komunikat - Spisy go˜˜bi m˜odych
Odbieranie spis˜w na loty go˜˜bi m˜odych odb˜dzie si˜ w pi˜tek 6 sierpnia o godzinie 18.00.
Dodano: 02-08-2010
Komunikat
Zarz˜d Oddzia˜u z satysfakcj˜ informuje Koleg˜w, ˜e w dniu wczorajszym sprowadzili˜my do Katowic now˜ kabin˜ transportow˜. Kabina zostanie zaprezentowana w sobot˜ 17 kwietnia o godzinie 18.00 przed Msz˜ ˜wi˜t˜ na rozpocz˜cie sezonu lotowego, w rejonie przed Ko˜cio˜em pod wezwaniem ˜w. Sarkandra, na osiedlu w Ba˜gowie - Siemianowice ˜l.
Zdj˜cia: 1 2 3 4 5
Dodano: 15-04-2010
Komunikat
W sekcji "Plan lot˜w" umieszczono plan lot˜w go˜˜bi na sezon 2010. Plan lot˜w 2010
Dodano: 28-02-2010
Komunikat

21 lutego 2010 o godz. 15.00 w Remizie Stra˜y Po˜arnej w Podlesiu odb˜dzie si˜ zebranie sprawozdawcze Oddzia˜u PZHGP Katowice-1. Obecno˜˜ delegat˜w na zebraniu obowi˜zkowa.

Dodano: 24-01-2010
Komunikat

1) 7 grudnia 2009 o godz. 18.00 w Domu Kultury w Piotrowicach odb˜dzie si˜ posiedzenie Zarz˜du Oddzia˜u PZHGP Katowice 1.

2) Zarz˜d Oddzia˜u Katowice 1 zgodnie z §54 Statutu PZHGP zwo˜uje na dzie˜ 13.12.2009 (niedziela) na godzin˜ 16.00 Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegat˜w, kt˜re odb˜dzie si˜ w Remizie Stra˜y Po˜arnej w Podlesiu. Zebranie b˜dzie dotyczy˜o zakupu nowej kabiny do transportu go˜˜bi. Prosi si˜ o powa˜ne potraktowanie tematu.

Dodano: 29-11-2009
Zako˜czenie sezonu 2009
W Podlesiu 10 listopada odby˜o si˜ Spotkanie Mistrz˜w i Przodownik˜w, na kt˜rym zosta˜y wr˜czone nagrody hodowcom za sezon lotowy 2009. Zdj˜cia z imprezy dost˜pne s˜ po klikni˜ciu w poni˜szy odno˜ci.
Zdj˜cia - zako˜czenie 2009
Dodano: 12-11-2009
Komunikat - lot Gorz˜w 2009
Zarz˜d Oddzia˜u Katowice-1 z satysfakcj˜ informuje, ˜e w locie z Gorzowa na zasadzie dobrowolno˜ci bierze udzia˜ 36 hodowc˜w, kt˜rzy w˜o˜yli 393 go˜˜bie.

Celem rozpropagowania tego lotu prezes Oddzia˜u S. Piszczek ufundowa˜ dwa puchary. Pierwszy dla pierwszego go˜˜bia w konkursie, drugi dla hodowcy z najlepsz˜ seri˜. Nagrody zostan˜ wr˜czone na Spotkaniu Mistrz˜w i Przodownik˜w dnia 10.11.2009 o godz. 17.00 w Podlesiu.

Dodano: 19-09-2009
Informacja prasowa - Polska DZ

W dniu dzisiejszym, 3 lipca, w Polska - Dziennik Zachodni, ukaza˜ si˜ artyku˜ traktuj˜cy o go˜˜biach pocztowych. Dost˜pna jest on-linowa wersja artyku˜u pod adresem 136721,golebie-wiecej-niz-milosc,id,t.html.

Jest równie˜ informacja na temat ostatniego lotu z Schöningen dost˜pna na stronach Dziennika 136498,ratujemy-golebie-z-scheningen,id,t.html.

Dodano: 03-07-2009